Pocket

右打者

右打者

左手が下で、右手が上

左打者

左打者2

右手が下で左手が上